5. látomás szülhetsz magad


És monda: Hágár, Szárai szolgálója! És az monda: Az én asszonyomnak, Szárainak színe elől futok én. Akkor monda néki az Úr angyala: Térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. És monda néki az Úrnak angyala:Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen. És monda néki az Úrnak angyala: Ímé te terhes vagy, és szűlsz fiat; és nevezd nevét Ismáelnek, mivelhogy meghallá Isten a te nyomorúságodat.

Az pedig vadtermészetű ember lesz: az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene; és minden ő atyjafiának ellenébe üti fel sátorát. És nevezé Hágár az Úrnak nevét, a ki ővele szólott vala: Te vagy a látomás Istene. Mert monda: Avagy nem e helyen láttam a látomás után? Annakokáért nevezé azt a forrást Lakhai Rói forrásának; ott van Kádes és Béred között.

És fiat szűle Hágár Ábrámnak, és nevezé Ábrám az progresszív bonyolult rövidlátás fiának nevét, a kit Hágár szűl vala néki, Ismáelnek. Ábrám pedig nyolczvanhat esztendős 5. látomás szülhetsz magad, a mikor Hágár Ismáelt szűlé Ábrámnak. Első hallásra is feltűnő, hogy mennyi zavar, békétlenség, kellemetlenség adódhat elő még egy ilyen hívő ember életében is.

Mert ezen a részen át, amit most felolvastam, Ábrahám családi életébe nyerünk betekintést. És bizony ott nem sok szépet és jót látunk. A legnagyobb baj éppen az, hogy ennek a családi életnek nem két szereplője van, a férj és a feleség - hanem három. Az előbbi kettőn kívül még egy harmadik, egy idegen asszony. Mennyi keserűség, fájdalom, szenvedés jár együtt ezzel a szomorú helyzettel!

Erről szól ez a történet.

látás-helyreállító szerző

Nézzük meg a benne szereplő személyeket egyenkint, közelebbről is! Kezdjük Ábrahámon, akit már az előbbiek folytán legközelebbről ismerünk. Éppen a legutóbb hallottuk, hogyan erősödött meg Ábrahám a hitében, hogyan újult meg az Istennel való közösségben, szövetségben.

Az Úr újból ígéretet tett neki arra, hogy nagy néppé teszi és olvastuk a nagyszerű megállapítást: "És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul! Lám, hát ennyire ingatag egy ember hite? Annyira hullámzik, a hullámhegyek után ilyen mély hullámvölgyek következhetnek?

Amint egy kicsit próbára van téve azáltal, hogy várnia kell az Isten ígéreteinek a teljesülésére: rögtön fölmondja a szolgálatot?

Ha Ábrahám igazán erősen állott volna a hitében, felesége ajánlatára azt 5. látomás szülhetsz magad volna válaszolnia: várjunk, Isten megígérte a gyermekáldást, bízzuk Reá, ne türelmetlenkedjünk, ne akarjuk görbe úton elérni azt, amit Istentől kell, hogy kapjunk!

De Ábrahám nem ezt tette, hanem elfogadta felesége ajánlatát, és ebben a cselekedetében ilyenformán bizonyságot tett az ő ajánlata mellett.

1 Mózes 16 ERV-HU;KAR;NT-HU - Hágár és Izmáel - Száraj, Abrám - Bible Gateway

Persze ki nem mondott bizonyságtétel volt ez, ilyesmi: Igaz, hogy megígérte Isten a gyermeket és el is hiszem Neki, de íme telnek-múlnak az évek, semmi kilátás nincs 5.

látomás szülhetsz magad ígéret valóra válására, sőt egyre kevesebb a valószínűség reá, nosza segítsünk magunkon más úton, eszeljünk ki valamit, segítsünk Istennek az Ő ígérete beváltásában! Tehát röviden az a helyzet, hogy Ábrahám nem merte teljesen, maradék nélkül rábízni magát, feleségét, családi életüket, jövendőjüket Istenre, hajlott a kísértésre, hogy mintegy vegye ki sorsa irányítását Isten kezéből egy pillanatra, s most itt, ezen a ponton, intézze azt maga, a saját belátása, ügyessége, képessége, elgondolása szerint!

tornagyakorlatok a látás javítása érdekében

A hívő embert főleg akkor lepi meg az ilyen kísértés, amikor várnia kell valamire, amiért már régóta könyörög. Várnia kell Istennek valamilyen áldására, ígéretére, ami még mindig késik, amikor nagyon vágyik a szíve valamire, amit Isten megtagadott tőle. Ilyenkor szól bele a Sátán a hívő ember szíve közepébe: Ne várj tovább, ne késlekedj, nézd, az idő elmúlik fölötted, segíts magadon!

Meg akarsz halni anélkül, hogy a szíved legtitkosabb vágyának a teljesülését megláthatnád?!

ha a látás hirtelen romlott mi ez

Hát nézd, ha egyenes úton nem sikerül elérned, nem nagyon görbe az a másik út, sokan járnak rajta, általánosan elfogadott szokás ez, lépj rá te is, így hamarább célhoz érsz! Fölismerted már, hogy a Sátántól van?

  1. Zsolt 70,a.
  2. Mennyibe kerül egy látásjavító műtét
  3. A látás jól helyreáll
  4. Injekciók látásvesztéssel
  5. Lukács evangéliuma
  6. Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás - Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint - Lk 1,,36
  7. Aki magam is gyógyítottam a rövidlátást
  8. Napi evangélium teljes

Óh, ha itt Ábrahám világosan fölismerte volna a kísértőt és ahogyan hívő embernek kell és lehet, keményen ellene állt volna a kísértőnek: de sok bajtól kímélődött volna meg az egész ház!

Igen, akkor kell tudni nemet mondani, amikor jelentkezik a kísértő, amikor ajánlatot tesz, amikor csalogat. Akkor már nem ússzuk meg szárazon!

  • Lk 1,36 János születésének hírül adása.
  • Hét évig élt férjével lánysága után, Lk 2.

Íme, Ábrahám és Sára elérték, amire olyan nagyon vártak: a gyermekáldást - de nem volt benne köszönet. Mert amikor az embernek valamilyen vágya nem tisztességes módon, Isten akarata szerint, Isten ajándékaként, hanem erőszakosan, görbe úton teljesül: az már nem öröm többé, az már nem boldogít többé, az már csak békétlenséget és szenvedést jelent az embernek!

Óh, de nehéz egy ilyen görbe útról visszatalálni megint az egyenesre! Legjobb el sem indulni rajta!

Még szomorúbb ebben a történetben, hogy a Sátán hangja éppen a felesége révén keríti meg a hívő embert! Ez nem az Isten gondolata! És milyen szomorú, hogy "engede Ábrám a Szárai szavának!

Amikor csak a testi örömökben társak, az anyagi gondok hordozásában, az élet küzdelmeiben, egy családi otthon fölépítésében és sok mindenféle szép és jó dologban társak - de nem társak a hitben, nem társak az imádságban, nem segítőtársak egymásnak az Istenhez való viszonyulásban, az Isten akarata szerint való járásban! Már láttuk, hogy Ábrahámnak a gyermekáldás kérdése volt a hitbeli gyenge pontja, és íme, éppen ezen a gyenge ponton nem erősítést, biztatást kap a feleségétől, hanem támadást, gyengítést - mert Szárai Ábrahámnak nem igazi segítőtársa.

Lehet, hogy nagyon jó háziasszony, lehet, hogy nagyon szerető feleség, önzetlen, önfeláldozó lélek, de lelkileg, hitben nem segíti az urát, hanem éppen akadályozza!

Ezt nem lett volna szabad, még a családi békesség megóvása érdekében sem! 5. látomás szülhetsz magad, ha Szárai is az Úr engedelmes, hívő gyermeke lett volna, akkor igen, akkor jól teszi Ábrahám, ha megfogadja a hitben is társának a tanácsát - de így nem!

Itt most arra lett volna szükség, hogyha mindketten az Úrra hallgattak volna. Igen, az kell ilyenkor, hogy a hitben erősebb fogja meg a hitben erőtelenebb kezét, vonja oda az Úr elé, és közös imádságban Vele beszéljék meg a fájó kérdést, életük gyenge pontját, szívük vágyát, Tőle kérjenek tanácsot, mitévők legyenek, Előtte beszéljék meg terveiket.

Tehát itt hibázták el a dolgot, hogy "engede Ábrám Szárai szavának", ahelyett, hogy engedtek volna mindketten az Úr szavának.

Mózes I. Mózes 1. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve.

De nagyon sok bajt, fájdalmat, békétlenséget el lehetne kerülni a házasságban, ha a saját akaratunknak a másikra való kényszerítése helyett mindketten az Úr akaratának és szavának engednénk!

Szoktátok így, lelki közösségben, együtt kérni az Úr szavát, hogy engedhetnétek neki? Mert lám, mi a következménye a lelki közösség hiányának: megjelenik a házasságban a harmadik, az a bizonyos harmadik, aki nem tartozik bele abba, aki megrontja két ember életét, aki miatt mind a három ember csak szenved!

A házasság szent dolog. Két ember testi-lelki közösségének Isten által teremtett egysége, és ezért megszentelt valósága. Az Énekek Énekében az egymásra talált vőlegény és menyasszony mondják egymásnak ezt a sokat jelentő mondatot: "Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre.

Károli-Biblia - Ézsaiás próféta könyve

A pecsét egy levélen vagy csomagon azt jelenti, hogy az le van zárva minden avatatlan előtt, és azt csak egyetlen valakinek szabad felnyitni: akinek címezve van. Ide semmiképpen sem való egy harmadik, még gondolatban sem! Mert megmérgezi a levegőt! Mert attól fölborul a békesség! Lám Ábrahám és Szárai házasságába közös megegyezéssel - az akkori keleti szokásoknak megfelelően - került be harmadiknak Hágár, mégis pokollá tette mindhárom ember életét. Hát még amikor nem is közös megállapodás szerint kerül két ember házasságába egy harmadik - hiszen az ilyesmi nem szokott közös megállapodásra történni, hanem az egyik félnek a becsapása, kijátszása, megszólása által - akkor mekkora poklot jelent az ilyen családi háromszögben szereplő emberek életében!

Nincs-e igaza az Igének, - amit nemrég vezérfonalunk szerint olvastunk a Példabeszédek könyvében: "Kevés híja volt, 5. látomás szülhetsz magad minden gonoszságba nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette!. És látjátok, miből eredt mindez a fájdalmas családi tragédia?

Lukács evangéliuma

Abból, hogy nem volt igazi lelki közösség a házastársak között! Igen, amikor Ábrahám és Szárai nem az Úrban vannak együtt, nagyon hamar és könnyen megjelenik a színen Hágár!

Így szokott ez lenni! Van itt azonban egy kis családi jelenet, ami nagyon modernül hangzik. Amikor már javában tombol a békétlenség a családban, Szárai - ahelyett, hogy bűnbánatot tartana, igyekezne jóvátenni, 5.

látomás szülhetsz magad mégiscsak ő indított el - még nekitámad Ábrahámnak, szemrehányó szavakkal illeti: "Monda azért Szárai Ábrámnak: Bántódásom van miattad. Én adtam öledbe 5. látomás szülhetsz magad, és mivelhogy látja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem. Így sohasem jutunk békességre!

Aki egyszer életében úgy igazán a szívével tudomásul vette, hogy Isten hogyan bánt velünk abban a perben, amiben mi voltunk Vele, abban a megbántásban, amit mi okoztunk Neki, hogy ti. Persze, Ábrahám is vétkezett, hiszen az ilyen dologban rendszerint mindketten hibásak szoktak lenni, de ez még nem ok arra, hogy Szárai most már csak őt vádolja. Itt most inkább meg kellene alázkodni Isten előtt. Amikor valami nincsen rendben a családban, legjobb - egymás vádolása helyett - ha közösen odaalázkodnak az Úr elé.

És ha tényleg nem vagy hibás a háborúságban, csak annál több okod van, hogy szeretettel menj elébe a másiknak. Igen, igen, az Úr majd ítéletet fog tenni. De ilyen súlyos szavakkal nem jó ám olyan meggondolatlanul dobálózni!

Ismerd be előbb magad a vétkedet, állítsd össze előbb magad a számládat! Bizony, Szárai is jobban tenné, ha alázatosan, csendben elismerné, hogy ő idézte föl a vihart. Az ember sohasem tudja, mekkora vihart idéz elő, amikor erőszakkal avatkozik bele Isten dolgába, és nem egyenes úton akar hamarább célhoz érni.

És vessünk csak még egy rövid pillantást az egész családi ügy legnagyobb áldozatára: Hágárra. Majd így folytatódik: "És találá őt az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba menő úton van. És monda: Hágár, Szárai szolgálója: honnan jössz és hová mégy? Ott vagy te, ahova tartozol? Hiszen te megszöktél valahonnét, ahol megaláztak. De hát elég ok ez arra, hogy megszökjél a sorsod elől?

És mit gondolsz, jobb lesz így, itt a pusztában? Hát mit akarsz most, hova veszed az utadat?

Kötődő nevelés

De sok emberben van benne ez a vágy a szökésre! Megszökni a ránehezedő terhek alól, az igazságtalannak látszó sors nyomása alól, a megaláztatás alól, amiben része van. De sok embertől megkérdezhetné az Úr: Honnét jössz? Hová mégy? Mit akarsz most?

Mi lesz veled?