A világkép fogalma és annak történelmi típusai


Elnevezése[ szerkesztés ] Neve a latin materialis anyagi, anyagra vonatkozó szóból származik. Mint tudományos szakkifejezést, terminus technicust a Leibniz már filozófiai értelemben is használta.

A köznyelvben a materializmus kifejezést néha az anyagi, pénzügyi szempontok túlzott előtérbe helyezésére is alkalmazzák, anyagiasság értelemben. Azok az ókori filozófusok, akik a filozófia alapvető kérdésére, az anyagi vagy a szellemi a világkép fogalma és annak történelmi típusai elsődlegességére vonatkozóan a materialista megoldásra hajlottak, igyekeztek megtalálni a természet sokféleségében minden létező őselvét.

A korai görög filozófusok közül HérakleitoszAnaxagórászEmpedoklészDémokritoszEpikurosza kínaiak közül Lao-ceVang Csung a világ anyagiságának és az embertől független létezésének elvét vallották.

Irodalmi és Társadalmi havi lap

Az ókori materialisták egy része egyben dialektikus gondolkodó is volt. Az ókori materializmus legfejlettebb változatait Leukipposz és Démokritosz munkálta ki.

a világkép fogalma és annak történelmi típusai

A középkorban a materializmus a vallásos világnézet túlnyomó elterjedése miatt háttérbe szorult. A materialista tendenciák a nominalizmusban és a panteizmusban — ami az isten és a természet együttes örökkévalóságát, azonosságát hirdette — jelentkeztek.

Megjelenés éve:   Lapszám: 6     Szerző: Gyáni Gábor Három, napjainkban talán túl sokat is emlegetett kifejezés belsõ összefüggésérõl kívánok szólni egy olyan tudományos tanácskozás bevezetéseként, amely a városi történelmi mondák és legendák világáról szól.

Mechanikus materializmus[ szerkesztés ] Az újkor elején, a természettudományok és a társadalom fejlődésével, a polgárság gazdasági, a világkép fogalma és annak történelmi típusai és ideológiai szerepének növekedésével a materializmus fejlődése új lendületet kapott.

E kor materializmusát nevezték a későbbiekben metafizikus vagy mechanikus materializmusnak. Egy sor gondolkodó BaconGalileiHobbesGassendiSpinozaLocke lépett fel a középkori skolasztika és az egyházi tekintély ellen és a gyakorlati tapasztalatokra, a kor természettudományos eredményeire koncentráltak. Ezen az alapon próbálták megfogalmazni a világ anyagi természetére, a jelenségek közötti objektív, anyagi természetű kauzális kapcsolatokra, az anyag tulajdonságaira vonatkozó nézeteiket.

 • A 0,5 látás sok
 • Egyes vizsgatárgyakból - a szintemelő vizsga kivételével - középszinten vagy emelt szinten lehet érettségi vizsgát tenni.
 • Amikor a látás mínusz 2
 • Szabadbölcsészet
 • dr. Tuba Iván – A kersztény hit megalapozása és védelme
 • A vallástörténeti kutatások már számos esetben felvetették, tárgyalták és igazolták azt a tényt, hogy ti.
 • Körülbelül 5 millió évvel ezelőtt megjelent az első hominidák - az Australopithecus.
 • Identitás, emlékezés, lokalitás - hopehelycukraszda.hu | Irodalmi és társadalmi havi lap– hopehelycukraszda.hu

A kor kutatói a természettudományok különböző területeit önállóan, egymástól függetlenül, analitikus módszerekkel, adott állapotukban — fejlődésüket figyelmen kívül hagyva — vizsgálták.

A korszak materialista tanai között fontos helye van a Ők a mozgást, változást még mechanikusan fogták fel, de már a természet egyetemes és elidegeníthetetlen sajátosságának tartották, és túlléptek a korábbi materialisták deista jellegű következetlenségein.

Különösen jellegzetes volt e korban a materializmus és az ateizmus természetes kapcsolatának előtérbe kerülése.

Az élőítéletesség veszélyei [Sztereotípia előítélet a Srímad Bhágavatam Jada Bharat történetében]

A középkori és újkori mechanikus materializmus csúcspontját Feuerbach munkásságában, az általa antropológiai materializmusnak nevezett filozófiai irányzatban érte el csúcspontját. Feuerbach Hegel idealizmusát, az emberi lényeg visszavezetését az öntudatra.

a világkép fogalma és annak történelmi típusai

Hangsúlyozta az idealizmus szoros kapcsolatát a vallással. Feuerbach azonban egészében vetette el Hegel filozófiáját, nem ismerte fel a hegeli dialektika fontos eredményeit.

Az embert elvont individuumként, biológiai lényként vizsgálta, nem vette figyelembe gyakorlati tevékenységének és tudatának szerepét, az objektum és a szubjektum kölcsönhatását.

A mitologikus többistenhit úgy alakult ki a primitív teizmusból, hogy az egykori egy istenség megnyilvánulásai és szerepei szétváltak és megszemélyesültek. Ezek az istenek erősen emberszabásúak, korlátozott hatalom és tevékenység jellemziőket, gyakran hierarchikus rangsort alkotnak.

Dialektikus és történelmi materializmus[ szerkesztés ] A mechanikus materializmus addigi eredményeit, elsősorban Feuerbach materializmusát egyesítette szervesen Hegel dialektikus szemléletével és módszerével Karl Marx és Friedrich Engels a Dialektikus materializmus[ szerkesztés ] A dialektikus materializmus alapgondolatait Engels foglalta össze "Anti-Dühring" c. A különböző szintek az alsóbb szintekből keletkeznek történetileg, és törvényszerűségeik logikailag azokból magyarázhatók.

A dialektikus materializmus fogalomrendszerében a minőségi szintváltás jelenti a dialektikus tagadást, amelynek során az alsóbb szint bizonyos sajátosságai módosulva ugyan, de megőrződnek a felsőbb szinten.

 • Az egyik szemben rövidlátás, a másikban távollátás
 • Középpontjában a szabadságeszme, a teljesség iránti vágy és az egyén önkifejezése, önérvényesítése áll.
 • Hyperopia életkor szerinti kezeléssel
 • A tudásátadás történelmi formái és az iskola | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Romantika - Világirodalom
 • Hogyan válik az evilági történelem előbb az üdvtörténet részévé, majd az üdvtörténet tulajdonképpeni terepévé.
 • Kísérlet az egyetemesség visszahódítására A tipikusság új fogalma "Új hullámot" látunk az elmúlt esztendők regényirodalmában, de azt egyetlen esetben sem, hogy az új regény lemondana az újraértelmezett valóságábrázolás követelményéről.
 • A magyar irodalom története – / A tipikusság új fogalma

Az ismételt szintváltás újra megjeleníti az eredeti minőséget, de más mennyiségi meghatározottsággal. Történelmi materializmus[ szerkesztés ] A történelmi materializmus posztulált alaptételeként Marx és Engels a Német ideológia című munkájukban annak elismerését fogalmazták meg, hogy 1 valóságos egyének és cselekvéseik léteznek, 2 az egyéneknek anyagi életfeltételeik vannak, 3 ezek az életfeltételek részben készen találtak, részben pedig azokat maguk a cselekvő egyének hozzák létre.

A tudásátadás történelmi formái és az iskola

Az elmélet alapjainak első részletes kifejtését a két szerző A Kommunista Párt kiáltványa c. A társadalmi szerveződés gazdasági bázisán a termelőerők munkaerő, termelési eszközök és a termelési viszonyok munkamegosztás, elosztás, tulajdon között feszülő ellentmondásoknak köszönhetően a gazdaság dinamikája ellentmondásba kerül a saját működési kereteit biztosító jogi-politikai felépítménnyel. A termelési viszonyok érdekartikulációt érdekkülönbségeket és érdekazonosságokat hoznak létre az emberi közösségeken belül és azok között.

Az így keletkező érdekcsoportok közül kitüntetett szerepük van a társadalmi létük minőségileg bővített újratermelésében érdekelt különböző tulajdonosi osztályoknak, amelyek értékrendjükben és normatív tudatformáikban jog, erkölcs, vallás is különböznek, és akik érdekkonfliktusaik következtében ellentétbe kerülhetnek egymással. Az osztályellentétek kezelésének legfőbb eszköze az állam, amely egyszersmind a normatív tudatformák intézményesült bázisát is képezi.

A termelőerők újraelosztása körül a fennálló gazdasági-politikai rend megtartásában és eltörlésében érdekelt osztályok távollátás és rövidlátás dioptriában kialakuló osztályharc legkiélezettebb formája a forradalom.

Ez lényegi, visszafordíthatatlan változást okoz az alapvető termelési eszközök tulajdonlásában, egyszersmind új, a termelőerők további fejlődését biztosító termelési viszonyokat is létrehozva. Az árucserét a társadalmi munkamegosztás kialakulásával növekvő termelékenység, és az így keletkező terméktöbblet teszi lehetővé — ám a termelőközösségek közötti szakosodás szükségessé is teszi azt.

Megszűnése akkor következik be, amikor a termelés alanyai a termelő emberek és közösségeik növekvő szabadidejüknek köszönhetően egyre több munkaforma elvégzésére válnak alkalmassá, személyiségük sokoldalúvá, univerzálissá válik, és a társadalmi munkamegosztás vertikális és horizontális rendszerében már bármely tevékenységet elvégezhetnek.

Ennek, és a termelési eszközök növekvő automatizálásának köszönhetően munkájuk elveszíti kényszerű jellegét, a szakosodás fokozatos megszűnése pedig elsorvasztja a hagyományos áru- pénz- és tulajdonviszonyokat. Az állam elhal, mert a termelés alanyai már a piacralépés előtt tudatosan alkalmazkodnak a változó szükségletekhez, a termelőerők újraelosztása automatizálódik, a termelési eszközök elkülönült tulajdonlása, s vele együtt az osztálytagozódás is megszűnik.

A történelmi materializmus az emberiség történelmében a vándorló nomád közösségi, despotikus ázsiaiaz antik, a feudális-germán, a kapitalista, a szocialista és a kommunista minőségi szintjeit különbözteti meg a társadalmi szerveződésnek.

Természettudományi vagy vulgáris materializmus[ szerkesztés ] A materializmus további fejlődése során élesen elvált egymástól két irányzat, a dialektikus és történelmi materializmus saját önfejlődése, valamint a természettudományi vagy vulgáris materializmus, amely végül a pozitivizmusba torkollott.

Materializmus

A vulgáris materializmus a materializmus alapelveit végletesen leegyszerűsítő filozófiai irányzat. Virágkorát a Ilyen módon az idealizmussal együtt teljes egészében elvetették magát a filozófiát is, kijelentve, hogy minden filozófiai kérdést konkrét természettudományos vizsgálódás alapján kell megoldani. A természettudományi vagy vulgáris materializmus tendenciája a természettudományok és a filozófia fejlődése során a későbbiekben is gyakran megjelent.

A polgári filozófusok azzal vádolták a materializmust, hogy amorális, és nem érti meg a tudat természetét.

1. A világ tudományos képe és tartalma

A vulgármaterialista tételekre hivatkozva azokat gyakran azonosítják a materializmussal általában, és kijelentik, hogy az anyagelvű elméletekben a lelki-szellemi jelenség nem különül el a fizikaitól: minden mentális állapot, tulajdonság, folyamat és működés elvben azonos valamely fizikai állapottal, tulajdonsággal, folyamattal.

Így a modern természettudomány képviselőinek nagy része elutasítja a materializmussal járó ateizmustvalamint gyakran az ismeretelméleti optimizmust. Sok tudós deklaráltan idealistának csepp, hogy javítsa a látást asztigmatizmussal magát, vagy pozitivista módon elutasít minden filozófiát, minden ideológiát, a szaktudományos kutatásaiban azonban ténylegesen materialista pozíciókat foglal el.

a világkép fogalma és annak történelmi típusai

Ilyen álláspontokat képviselt például Ernst Haeckel és Ludwig Boltzmann.