Keleti belátás


Keleti Ujság, Gyári árak!

keleti belátás

Cluj, Főtér 4. Aradi séta husvétvasárnapján Horogkeresztes egyenruha az aradi korzón — Színházi előadás este keleti belátás órától hajnali 2 óráig Arad, április Az ara­di korzó, amely hagyomá­nyos jellegét talán jobban megőrzi, mint akármelyik más nagyobb erdélyi város, nj szint kapott: itt és ott fel­tűnik a horogkeresztes egyen ruha. Arad környékén ugyanis számos sváb lakik, a svábok és a szászok pedig belesodródva a nagynémet nemzeti ébredés golfáramla­tába, horogkeresztes keleti belátás kreálásá­val figyelmeztetik a közvéleményt arra, hogy ők is egy uj nemzeti szellemet hir­detnek.

Ez még nem volna, baj, de az itt és ott feltűnő egyenruhák mögött komolyabb akció bontakozik ki, amely a kisebbségek együttmű­ködése tekintetében jogos nyugtalanságot kelthet.

Az akció — amint mondot­ták nekünk — a zsidók ellen irányul, de ter­mészetes, hogy a magyar kereskedővel sem tesz kivételt.

Melyik dc-fix hővédő ablakfóliát válasszam?

Hogy mi történik voltaképpen Arad társadalmában, hol kezdődött el a dolog, s ha van valami felelősség, kit terhel, nem le­het megállapítani, egy azonban bizonyos, hogy ennek a példás társadalmi együtt működésű városnak a közéletébe beledobták a gyanako- dásnak és a bizalmatlanságnak a csóváját, ami mind elkerülhető lett volna, ha az itt keleti belátás emberekben az első pillanattól kezdve meg lett volna a belátás, hogy ami Németországban történik, az Németország kizárólagos bélügye és ezt kopirozni éppen Romániában, amely nem egységes néprétegnek az állama, de ahol a legkülönbözőbb nemzetiségek élnek, felette veszedelmes játék.

A román hatóságok egy­előre közömbösen nézik a dolgokat, mert: keleti belátás többségi felfogásellenes, ha a kisebbségi tár­sadalmi rétegek egymást eszik meg.

keleti belátás

A program olyan gazdag volt, hogy 8 órakor kezdődött, de még éjjel 2 óra tájban bent ültek az emberek a színház­ban. A szereplő hölgyek közül nagy sikert ér­tek el Prohászka Elvira urhölgy, a Közvéle­mény szerepében, rendkívül kellemes, intelli­gens jelenség volt. Különösen egy fiatal éne­kesnő, L.

Élménykavalkád a Mecsek keleti tájain

Hegedűs Bébi keltett figyelmet me­leg és iskolázott hangjával- Az előadásnak valóságos felfedezése volt Salamon. Mária, egy fiatal aradi uriasszony, akinek biztos játék- modora, behizelgően kedves egyénisége és nyilvánvaló tehetsége egyenesen a színpadra predesztinálják. Legutoljára hagytuk a höl­gyek közül J.

Túraajánlat Élménykavalkád a Mecsek keleti tájain Zúgók, vízesések, meseszép völgyekben megbúvó kis falvak, pompás panorámájú kilátók, valamint egy erdős hegyoldalban álló erősség várja a Kelet-Mecsek felfedezőit.

A férfiak gyenge látás szülni Bing János ur árult el határozott színpadi érzéket, aki különben hosszú időn keresztül állandó vendége volt az aradi színháznak. Tekintettel a darabban előforduló rengeteg szerepre, azok egyrészét hivatásos szinészek keleti belátás el.

A zenekart, az utolsó pil­lanatban beugrott Csányi Mátyás, tartotta össze. Az előadás rendezése körül itt-ott voltak némi zavarok, de az nem is mehet másként ak­kor, amikor oly hatalmas mükedvelőgárdát kellett összetartani.

  • Számítógépes programok látáshoz
  • Keleti Ujság, április ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana
  • Hangoskönyvek a látáshoz
  • Vipasszaná mozgalom – Wikipédia
  • Látomás Nincsenek barátaim
  • Házilag feltehető hővédő ablakfólia Fóliás Juci webáruházából
  • Melyik dc-fix hővédő ablakfóliát válasszam?

ÍH mák az élniakarásnak kétesértékü jelei is, vi­szont megállapítható, hogy Arad a maga mód­ján, élni akar. Aradot a gazdasági válság na­gyon megtépászta, ez a keleti belátás kereskedelmében és iparában évek óta megbénult és a valaha jómódú társadalom teljesen leszegényedett.

Az aradi találékonyság azonban nem hagyja el az aradiakat és most például mozgalom in­dult meg, hogy Aradból — amire évekkel ez­előtt még senki sem gondolt — fürdővárost csináljanak.

Scholem nevéhez köthető, de Gershom G. Scholem, Rabbi Aryeh Kaplan, Perle Besserman és a romániai származású, de Amerikában élő Moshe Idel neve és munkái említése mellett csak azokat a műveket nevezzük meg, amelyek magyarul is megjelentek és színvonaluk az eredeti mű, vagy a fordítás megfelelő.

Kétségtelen, hogy Agadnak a strandja például egyik legszebb strandja egész Erdélynek, egyébként is olcsó város, a Maros­ban nemcsak úszni lehet, de a viz pompás csó­nakázó partikra is ad alkalmat, egyszóval ér­demes oda menni. Most azután hivatalos vegy­vizsgálót is megállapította a Maros homokjá­nak gyógyerejét, reumás bántalmakra és en­nek a vegyvizsgálatnak jegyében illetékes té­nyezők kezdik meg a fürdőváros kiépitését.

Szerencsés helyzete a városnak, hogy valóságos központja egy sereg kisebb fürdőhelynek, mint például Menyháza, Lippafüred, Alváca, stb.

Élménykavalkád a Mecsek keleti tájain

Egyelőre arról van szó, hogy az idén a vasut- igazgatóság is Aradot mint fürdővárost te­kintse, az 50 százalékos vasúti kedvezményt Aradnak biztosítsa, amire az orvosi kamara véleményezése alapján meg van minden re­mény.

Arad közlekedési eszközeit javítja az a körülmény is, hogy már a legközelebbi napok­ban repülőgépjáratot állítanak be Arad—Bu­karest és Arad—Kolozsvár között és igy azt a távolságot, amely e városok között van, lénye­gesen lerövidítik.

keleti belátás

Arad társadalmi élete azonban minden gazdasági letörtség ellenére is mozgalmas. A egkiemelkedőbb társadalmi eseménye az Erdé­lyi és Bánáti Kisebbségi Újságíró Szervezet rendezésében megtartott színházi előadás volt. Nöszövetség ezúton hozza tudomására Illetékes tagjainak, hogy a ikére egybehívott elnöki konferencia, közbejött aka­dály miatt, egy nappal később, tehát április én fogja kezdetét venni.

DR. Héjjas István: SZEMÉLYISÉG A KELETI VALLÁSOKBAN ÉS FILOZÓFIÁKBAN

A választmányi és közgyűlés lke helyett án fog megtartatni. Megnyílt a Háztulajdonos Szövetség uj Irodája. A kolozsvári Háztulajdonos Szövetség ujjászervezési mun kálatai kapcsán, a háztulajdonosok és lakók érdekei­nek megfelelően ingyenes lakásközvetitő Irodát létesí­tett, amely a mai napon a Szentegyház ucca 6.

Lásd még: Vipasszaná mozgalom és Buddhista modernizmus A vipasszaná kifejezés a Vipasszaná mozgalomnak köszönhetően vált népszerűvé az es években Burmában. A nyugati elvont társadalmakban a vipasszaná az érzelmek kezelésének gyakorlati módjává vált. A Vipasszaná mozgalomban a hangsúly a Szatipatthana-szuttán és a tudatosság használatán van, ahhoz, hogy elérjék a belátást az önkép állandótlan természetébe. Vipasszaná meditáció[ szerkesztés ] A vipasszaná meditációban a légzés tudatossága technikát használják, amit ötvöznek az mulandóságon való elmélyüléssel.

Ugyanide költözött a szö­vetség titkári hivatala Is. A Kolozsvári Iparos Egylet Hölgyválasztmánya f. Jótékony- célú tea-estélyt rendez, tánccal egybekötve.

Vipasszaná

Belépő­díj nincs, a jőtékonycélra való tekintettel a tea-jegy megváltása kötelező, valamint szives adományokat köszönettel fogadunk. Meghívó fölmutatása kötelező, ezért akik Igényt tartanak meghívóra, kérjük ezen igényüket naponta az egylet Irodájában P.

keleti belátás

Unirii 23, I. Több mint ezer gyáros és iparos kiállító. Exportüzlet pengő ellenében Nagyszabású divatfelvonulások Kozmetikai kiállítás. Unirii