Tudományökológia jövőkép. Együtt a vadvilág jövőjéért Az állatkertek és akváriumok ... - WAZA


Fejezet — A természetvédelem integrálása Fejezet — Vadon élõ populációk védelme Fejezet — Tudomány és kutatás Fejezet — Populációk kezelése Fejezet — Oktatás és képzés Fejezet — Kommunikáció: Marketing ésPR közönségkapcsolatok Fejezet — Partnerkapcsolatok és stratégia Fejezet — Fenntarthatóság Fejezet — Etika és az állatok jóléte Függelék — Betûszavak és internetes oldalak Függelék — Szakkifejezések jegyzéke Függelék — Köszönetnyilvánítás Az ban az Egyesült Államokban, majd egy évvel késõbb Magyarországonis kiadott természetmegõrzési világstratégia tehát az elsõ sikereskísérlet volt arra, hogy az állatkertek szerteágazó tevékenységeit összefoglalva,közérthetõ módon megismertessék azt az állatok, a természet irántérdeklõdõ közönséggel, látogatókkal, döntéshozókkal.

26. A "létezés" fogalmának fejlődése

Tudományökológia jövőkép elsõ kiadás egyolyan idõpontban készült, amikor a környezeti, fenntarthatósági problémákmegoldására koncentrált a világ, közvetlenül a Riói BiodiverzitásiKonferencia után. A második változat készítésekor, ben, sajnos már inkább agazdasági és biztonsági kérdések határozták meg a közbeszédet és a természetvédelmiproblémák agyonbeszélt és tudományökológia jövőkép húsbavágó témáknakszámítottak az emberek számára. Így az újrafogalmazott és az elmúlt évtizedállatkertészeti, környezetvédelmi kihívásaira és folyamataira is figyelõmásodik stratégiát már nem csak azzal a céllal készítették, hogytárgyszerûen összegezze és megismertesse az tudományökológia jövőkép az állatkertek,akváriumok misszióját és feladatait, hanem ezen felül kínáljon olyan megvalósíthatóalternatívákat, akciókat, programokat, amelyek céljaival azonosulvaa nagyközönség aktív résztvevõje lehet az állatkertek fajmentõtermészetvédelmi munkájának.

Az elmúlt évtizedben maguk az állatkertek is sokat változtak. Sokkal céltudatosabbanés szervezettebben dolgoznak együtt az élõvilág sokszínûségénekmegõrzésében tudományökológia jövőkép nemcsak felismerték, de élni is kezdtek azzal aténnyel, hogy egyedülállóan fontos kapcsolatot jelentenek a városlakók, atermészettõl elszakadt, de az iránt érdeklõdõ családok, gyerekek és az élõlények,a természet között.

Többféle értelmezés: legszűkebb élettér otthon,lakóhely, munkahely tágabb kör település, régió, megye, ország Föld annak élettelen és élővilága természeti környezet társadalmi, gazdasági folyamatok összessége és ezek kölcsönhatása Mindegyik értelmezés helyes, ui.

Az itt élõ állatok fajaik nagyköveteiként az elsõ,meghatározó élményt adhatják az õket megfigyelõ gyermekeknek, ígytulajdonképpen ezek az intézmények a jövõ természetvédõinek bölcsõi isegyben. Ezt az elõnyt nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor az állatkertekés akváriumok szerepérõl beszélünk. Ajánljuk a magyar kiadást — nemcsaka honi állatkertek látogatóinak — de minden természetszeretõ, az állatokértfelelõsséget érzõ ember figyelmébe.

Tudományökológia jövőkép Üzleti park Az üzleti park vagy üzleti célú telephely olyan terület, ahol több iroda és kereskedelmi célú épület csoportosul egy helyen. Az üzleti parkok a tercier szektor tevékenységeit tömörítik és különböznek az ipari parkoktól termelő tevékenységek vagy technológiai parkoktól kutatási és technológia- fejlesztési tevékenységek. Az üzleti parkok általában szuburbán területeken helyezkednek el a nagyvárosi úthálózat legelérhetőbb pontjain. Az elmúlt évtizedekben a város-vidéki interakciók Európa-szerte intenzívebbé váltak, ez megnyilvánul az ingázásban, a rekreációs és szabadidős tevékenységekben, a korábbi városlakók vidéki területeken való letelepedésében, a hivatalosan városi funkciók és tevékenységek vidéki területeken való elhelyezkedésében, stb. Más szóval a városok urbánus hatása a vidéki területekre megnövekedett.

Olyan naprakész dokumentumról van szó, amely továbbfinomítja a korábbi, as, Az állatkertek természetmegõrzési világstratégiája World Zoo Conservation Strategy címû dokumentum gondolatmenetétés az ex situ intézményeket a biológiai sokféleség megõrzésénekés a fenntartható fejlõdésnek a fõáramába kapcsolja. A Stratégiairányt mutat a Föld minden állatkertje és akváriuma számára, továbbámeghatározza azokat a követendõ elõírásokat és stratégiát, amellyel megvalósíthatóka kitûzött természetvédelmi célok.

Az elsõ Stratégiát egy reménnyel teli idõszakban, ban adták ki — aRiói Konferencia illetve a Biodiverzitási Egyezmény születésének idején— a Természetvédelmi Világszövetség IUCN saját természetvédelmistratégiája készítésekor.

Tudomány és spiritualitás

Azóta a környezetvédelem helyzete sajnálatosmódon nem javult, a világ a gazdasági és a biztonságpolitikai problémákraösszpontosít. Ebben a helyzetben az állatkertek és akváriumok még fontosabb szerepetjátszanak a természet védelmében, mint valaha. Ezek az intézményekegyedülálló helyzetben vannak: rendkívül sokféleképpen vehetnek részt atermészetvédelmi programokban.

tudományökológia jövőkép

A világ városainak fiataljai számára azelsõ kapcsolatot a természettel gyakran az állatkertek és akváriumok tudományökológia jövőkép ezek a létesítmények a jövõ természetvédõinek bölcsõi is. Ezekben az intézményekben végzett kutatómunka alapvetõ a biológiaisokféleséget formáló tényezõk és folyamatok, valamint a köztük lévõ interakcióikmegismeréséhez és jobb megértéséhez. Az állatkertek és akváriumokáltal indított, a közvélemény figyelmét felkeltõ kampányok és ismeretterjesztõprogramok rendkívül hatékonyan közvetítik az üzenetet atermészet gazdasági és esztétikai fontosságáról.

Fogalomkereső

Az intézmények azon erõfeszítései,hogy a technológiai megoldásokkal megismertessék a világmás pontján dolgozó kollégáikat, biztosítani fogják az állatkertek hosszútávú hozzájárulását a biológiai sokféleség megõrzéséhez, jó példát mutatvaugyanakkor kontinenseken tudományökológia jövőkép együttmûködésekrõl, amelyre olynagy szükségünk van problémáktól terhes világunkban.

Végül, az anyagitámogatás, amit az állatkertek és akváriumok gyûjtenek kampányaikonkeresztül a terepi természetvédelmi programok számára, jól szemléltetik avárosi lakosok elkötelezettségét a Föld még természetes állapotában megmaradtterületeinek megõrzése iránt. A jövõnk bizonytalan.

tudományökológia jövőkép

Ám addig, míg az Állatkertek és Akváriumok Világszövetségea Stratégiát megvalósítva próbálja mozgósítani és lelkesíteniaz intézményekbe látogató évi több, mint millió látogatót, addigFöldünk biológiai sokféleségének megõrzésében betöltött szerepéhezsemmi kétség nem férhet. Az alábbi kiadvány mankóként szolgál arra,hogy az állatkertek és akváriumok miképpen tudnak hozzájárulni a Ter-8 Együtt a vadvilág jövõjéért — Az állatkertek és akváriumok természetmegõrzési világstratégiájamészetvédelmi Világszövetség célkitûzésének és jövõképének, egy olyanvilág létrejöttének megvalósításához, amelyben a természetet értékkéntkezelik és védik.

tudományökológia jövőkép

Az állatkertek természetvédelmi partnereként az IUCN örömmel üdvözliAz állatkertek és akváriumok természetmegõrzési világstratégiáját és soksikert kíván ennek megvalósításához! Ez az úttörõ dokumentum világosan megfogalmazta az állatkertekés akváriumok elkövetkezõ tíz évben betöltendõ szerepét. Ez volt az elsõalkalom, hogy a világ állatkerti és akváriumi közössége kísérletet tett egyilyen léptékû feladatra.

A dokumentum számos kiváló szakértõ nemzetköziegyüttmûködésének eredményeként született, számtalan nyelvre lefordították,és azóta is természetvédelmi útmutatóként szolgál az állatkertekés akváriumok számára.

27. Az „anyag” kategóriája. Az anyag létezésének fő formái.

Ulie Seal, az IUCN TermészetvédelmiTenyésztési Munkacsoportjának Conservation Breeding SpecialistGroup — CBSG elnöke, a sajnálatos módon azóta elhunyt Bill Conway, aVadvédelmi Társaság Wildlife Conservation Society elnöke, Bert deBoer, az as Stratégia koordinátora és Gunther Nogge, a Kölni Állatkertigazgatója találkoztak, hogy megvitassák egy új, iránymutató dokumentumfelépítését, mely az eredeti sikerébõl építkezne, de emellett olyanegyéb módszereket is bemutatna, melyekkel az állatkertek és akváriumoksikeresen támogathatják a természetvédelmi törekvéseket.

A dokumentum a fent említett férfiak tanácskozásának szemész rövidlátásról és rövidlátásról a találkozó utánelkezdõdött, sok-sok ember által elvégzett munka gyümölcse.

tudományökológia jövőkép

Amikor aCBSG és a WAZA szakemberei augusztusában, Bécsben megtartottákközös éves ülésüket, munkacsoportokat alakítottak, amelyek meghoztáka döntéseket az új stratégia tartalmát és felépítését illetõen. Kineveztéka fejezetek koordinátorait és minden egyes fejezetnél kijelölték a közremûködõmunkatársakat.

tudományökológia jövőkép

A fejezetek megírása, átolvasása, szerkesztése,megváltoztatása és kijavítása a Jo Gipps elnökletével mûködõ WAZA TermészetvédelmiBizottság védõszárnyai alatt folyt, míg végül az új stratégiáta szervezet hivatalosan is elfogadta novemberében tartott évesközgyûlésén, Taipeiben. Mindazoknak a neve, akik valamiféleképpen hozzájárultak a jelen dokumentumelkészültéhez, a 3.

A perspektíva filozófiája. A "létezés" fogalmának fejlődése Miért van szükségünk filozófiára?

Függelékben kerültek alfabetikus sorrendbenfelsorolásra.