Velőmagja és látása


Délmagyarország, A Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt kisiparos csoportja áp­rilis 1-én, csütörtökön délután 6 órakor a Szociáldemokrata Párt Szentháromság-utca velőmagja és látása szám alatti székházában közös aktivál tart. II termelés irányítására és ellenőrzésére huszonhat ipari igazgatóságot állítanak ie! Az államosítás munkájának ipar, bőr- gumi- és szörmc­kövgtkcző és nagyfontosságú ipar, fajipar, nyomdaipar, pa­4 DÉLM AGY ARORSZAG hadi fogo ty szolgálata lépése azoknak az ipari igaz­gatóságoknak megteremtése, melyeik a jövőben a termelést irányítják és ellenőrzik, 1 kö­zeljövőben huszonhat' ilyen igazgatóságot állítanak!

A hu­szonhat ipari igazgatóság a következőképpen oszlik piripar, textilipar, könnyű vegyipar, nehéz vegyipar,rlég­la- és eserépipar, kőbánya­ipar, mész- cement- és üveg­ipar, bauxit- és alumínium­ipar, malomipar, konzerv- és húsipar, baromfifeldolgozó- és hűtőipar, magasépítő ipar, mélyépítőipar igazgatóság.

velőmagja és látása

Az igazgatóságok felállilásá­I fel szakma szerint: velőmagja és látása r:l vonatkozó rendelet azt is nikai és optikai ipar, gép- velőmagja és látása előírja, hogy milyen megkölé­v'asipari tömegcikkek, erős- sekkel kell védekezni az rigaz­áraniu gépgyártó és berendé- ga óságok elbűirokraüzálódása zési ;ipar, híradástechnikai ellen.

Bevon'ák az ifjuságot is a szegedi egyelem diákjóléti bizottságába A szegedi egyetemi ifjúság csúcsszervezete: a SzEISz a kö­zelmúltban ujabb jelentős ered­ményt ért ei a diákság hatha­tósabb érdekvédelme terén. Ed­dig ugyanis az egyetemi diák­jóléti bizottságban, csak áiikatom­szierüen vonták bele a diákság képviselőit. A dl'ákjóléli bizott­sággal történt megisrajiodás alapján azonban ezentúl állandó Ságként vesznek részt a megbe­széléseken az egyes kari szer­vezetek szociál'is vezető® egvenlő számban a bizottságban tevő professzorokkal.

A diákjóléti bizottság szerdai ülésén, amelyen már részivet­tjdk jaz Szemvizsgálat a számokon képviselői ás, Óír.

Purjcsz Béla professzor, a bizottság elnöke bejelentette, hogy az állami egyetemi kollé­gium pdffigi igazgátója benyúj­totta lemondását. A ki­osztásra kerülő vetőmag első­rendű, importált, nemesitett ve­tőmag. Minden gazda részére holdarikint 1. Az ingyenes mákvetőmagért a helyi földimiüvesszöveIfcezetéknéi lehet jelentkezni.

a szaglás titkai - élménybiológia

A juttatott velőmagért a gazdáknak csak a mákgubót keli a MOSzK helyi raktárába beszállítani. Mindten szági mcgbizotlját terjesztelte fel métermázsa mákgubóért átvétel­a kultuszminisztériumba az igaz- kor 80 forintot kap a termelő gatói állásra. Székely igazgató gazda. Az jn­megindul a demokratiziaiasi fo-j gVenes velőmag termesztésével lyamat, megtörténik az egész- holdanlkint ötmázsás átlagtermés seges fejlődeshez feltetlenül; is elérhető.

A mai 30 forintos szükséges szakosítás velőmagja és látása kialakul mákár és a mákgubóért adott a népi kollégiumokhoz hasonló, 80 forintos ár mellett nagyon eredményes közösségi szellem.!

Aíégy szegedi kereskedőt és egy péket kizártak a kenyér árusításból A szerdai közellátási értekez­let foglalkozott a szegedi fo­gyasztóknak azzal a panaszával, hogy a kukoricalisztet legtöbb helyen dohosán kapják meg és néni tudják felhasználni.

Meg­állapították, hogy ez a malmo bogv a kereskedőknél levő do­hoi kukaricadarát becserélhes­sék 1 1 A ken vér jegyekkel váló elszá­rooi tatás lov' obfólvik Szegedén és most már a kenyérárusiló élelmiszerüzletekre is sor ke­sok hanyagsága miatt fordul elő rült a pékek után.

Az ujabb és a jövőben szigorúan ellenőr- ellenőrzések során ismét kiizár­zik őket. Egyúttal megkísér ÜK, lak a- liszlél'. Vidács Jéter elmondotta, hogy haza­érve, zárva találta a külső faajtói, belülről retesszel is be volt zárva, igy be kellett feszítenie. Bent a szobában dulakodás nyomai látszottak.

A szőnyegen, hatalmas vértó7 osa közepén feküdt a két ha­lott. Makra János még holtá­ban is görcsösen markolta a 24 centiméteres pengéjű disz­nóölőkést, amivel Vidács Pé­Kösíiinelnyilváii'tás.

velőmagja és látása

Mindazon rokonoknak, jóbaráloknak, szaktársak­nak, a szakszervezetnek, kik tragikusan elhunyt fe­lejthetetlen drága halot­tunk HORVÁTH ISTVÁN gépkocsivezető temetésén fészkellek, koszorú- és viiágadománva kral fáj­d lmunka cny i eni igye­kezlck, tagadják ezúttal hálás Köszönetünket.

Szentmise 2 án reggel 8 órakor a róikusi lein­p lom ban. A gyászoló család. A város áprilisi kenyérél'lá­tása egyébkénl biztosított.

ARTÚR v. Az emberiség békéjét — bármilyen pa-radr xonoak látszik is — megölte az emberiséget gyülölö béke. A vérszomjas fenevadakká vedlett győző hatalmak békéje! A vallástörténetem megemlékszik az Isten békéjéről, de annak a békének alanya az istenség fogalma volt s tárgya, az isteni elgondoláson és akaráson nyugvó valóságos béke. Hol van ez a béke az Isten békéjétől s bol van ez az emberiség a valóságos béke gondolatától?

Vidácsné nővé­re, az ugyanabban a házban lakó Gyuris Mihályné elmon­dotta, testvére már régebben panaszolta neki, hogy Makra János szerelmi ajánlataival üldözi. A rendőri! A kést, amellyel a gyilkosságéi elkövette, fiókban tartotta és teljesen életlen volt.

A véres kés pedig ki volt élesítve. A hőmérséklet továbbemelkedik. Széchenyi Filmszínház Szeged Telefon: Ma premier!

Vitaminok és rövidlátás

Uj angol viiágfüm. Hetedik fátyol Az. Egy asszony három szerelme. Előadások: fél 4, fél 6, fél 8. Pénztárnyitás délelőtt től ig, előadás előtt félórával. Nemzeti Színház este 7 óra­kor: Madarász'. Széchenyi Filmszilláz fél 4, fél 6, fél 8: Hetedik fátyol. Széchenyi Hiradó Mozi dél­előtt fél 10 órától fél 2 óráig, folytatólagos előadás.

velőmagja és látása

Rákóczi Mozi fél 6, fél 8: Trópusi szenvedély. Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, fél 8: Aranykakas. Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8 órakor: A féívil'ági szűz. Muzeum: valamennyi osztály nyitva 9—2 óráig.

ZALAI KÖZLÖNY KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐ:

Somogyi könyvtár nyitva 9 órától 7 óráig. Szolgálatot gyógyszertárak: Velőmagja és látása József örök. Ugry I. Hangay: Bol­dogasszony-sugárut 31; Zakár S.

Velőmagja és látása

Máthé Mihály: Valéria­tér 1. Péntek: Margita-tanács 9: Munkásbiróság. Ma, csütörtökön este 9 órakor vá­lasztmányi ülés.